Expense-credits

دوره حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی: حسابداری دولتی اعتبارات هزینه

حسابدار دولتی به فردی گفته می شود که علاوه بر داشتن مهارت در حسابداری، توانایی انجام امور مربوط به تشخیص حساب ها، بودجه بندی، عملیات حسابداری سپرده ها، تشخیص حساب ها، تنظیم حساب درآمد و هزینه اختصاصی، تهیه صورت های مالی مهم در موسسات دولتی و … را نیز دارد. این موارد در واقع بخشی از وظایف یک حسابدار دولتی است که هدف اصلی آن تهیه گزارش از میزان درآمد و مخارج سازمان های دولتی است. این گزارشات به دولت کمک می کند تا در مورد امور مالی خود و بودجه بندی برای سازمان ها و بخش های مختلف دولتی بهتر عمل کرده و متوجه نواقص و اشکالات مالی نیز شود. برخی دیگر از وظایف یک حسابدار دولتی شامل این موارد است:
•    کنترل و تطبیق درآمد و مخارج دستگاه های دولتی با یکدیگر
•    بررسی و کنترل عمل و کیفیت کارگزاران امور مالی دولت
•    تهیه گزارش از وضع اداره امور مالی کشور
•    ارائه گزارشات برای تجزیه و تحلیل طرح ها و برنامه های کلی دولت
تعداد ساعت آموزشی: 8 ساعت
سرفصل ها
 -کلیات، موازین و استانداردهای حسابداری دولتی
– روش های متداول حسابداری دولتی
– مفاهیم وجوه مستقل، حساب مستقل و گروه حساب مستقل
 -گروه حساب مستقل بودجه ای، دریافتها و پرداختها، بازنشستگان و وظیفه بگیران
-حساب مستقل سایر منابع اعتبارات هزینه
-اوراق بهادار

  مشاهده تصویر بزرگتر