the-budget

دوره بودجه بندی و کنترل هزینه

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره بودجه بندی و کنترل هزینه

دوره بودجه بندی و کنترل هزینه به معنای این است که فرد بتوانند به پیشرفتی که تا به حال در زندگی نداشته برسد، چرا که برخی از افراد در زندگی خود هیچ گونه برنامه ریزی مالی ندارند و حتی نمی دانند با مال و اموال خود چکار کنند یا اینکه برخی بدون هیچ برنامه ای حقوق خود را صرف می کنند و پس اندازی نیز در نظر نمی گیرند. نکته ای که قابل توجه است اهمیت این عامل در سازمان ها است. اگر سازمان های بزرگ برنامه ریزی مالی نداشته باشند، پس از مدت زمان کوتاهی ورشکسته شده و از پس پرداخت وام های خود بر نمی آید.

طول دوره بودجه بندی و کنترل هزینه : 20 ساعت 

فصل اول    

 • هزینه ای عمومی و بودجه
 • مفهوم و نقش مدیریت هزینه های عمومی
 • بودجه چیست؟
 • تعریف «دولت»
 • تعریف «بخش عمومی»
 • اصول کلی بودجه
 • وجوه تحت کنترل وزارت دارایی
 • جعبه های سیاه و بودجه های موازی
 • هزینه های تأمین مالی شده از منابع خارجی
 • ترتیبات ویژه
 • – رویه های مدیریتی ویژه
 • صندوق های عمران جادهها
 • تخصیص مالیات
 • عوارض دریافتی از مصرفکنندگان
 • تأمین اجتماعی
 • فرانسوی هزینه های مستقیم
 • فعالیتهای شبه مالی
 • بدهیهای دولت و بدهی های مشروط
 • ضمانت وامها
 • وامدهی دولت
 • هزینههای مالیاتی

فصل دوم    

 • نظام های بودجه ریزی و طبقه بندی هزینه ها
 • مبانی تخصیص اعتبار در بودجه
 • مصوبات بودجه ای برای برنامه های چندساله
 • مصوبات بودجه ای تخصیص اعتبار دائمی
 • ارقام ناخالص
 • قاعدۀ سالیانه
 • شالوده نظام بودجه ریزی
 • بودجه نقدی
 • بودجه التزامی
 • بودجه تعهدی
 • روش بودجه ریزی سنتی: بودجه ریزی تطبیقی
 • بودجه ریزی عملکردی/ برنامه ای
 • طبقه بندی هزینه ها
 • اهمیت نظام طبقه بندی خوب برای هزینهها
 • طبقه بندی موضوعی (ردیف – قلم) و دادهای
 • رابطه طبقه بندی موضوعی با طبقه بندی اقتصادی
 • مدیریت و اقدامات کنترلی
 • طبقه بندی دادهای برای «مخارج»
 • طبقه بندی اداری
 • طبقه بندیهای برنامه ای
 • طبقه بندی هزینه ها در نظام بودجهریزی ستاندهای
 • بخش اصلی بودجه
 • لزوم نمایش جداگانه بودجه های جاری و سرمایه ای

فصل سوم  

 • کنترل های بودجه ریزی
 • کنترلهای مدیریتی
 • کنترل مدیریتی
 • اهداف کنترل مدیریتی
 • پیش شرط هایی برای کنترلهای مدیریتی مؤثر
 • انواع کنترلهای مدیریتی
 • محدودیتهای نظام های کنترل مدیریتی
 • حسابرسی مستقل

فصل چهارم    

 • حسابرسی بودجه
 • پیش شرطهایی برای حسابرسی مؤثر
 • مهارتهای حرفهای
 • انواع حسابرسی
 • حسابرسی پیش از وقوع
 • حسابرسیهای دورهای
 • حسابرسی مالی
 • حسابرسی ارزش (کارایی مالی)
 • حسابرسی متفاوت
 • گزارشدهی نتایج حسابرسی
 • اقدام عملی درمورد نتایج حسابرسی
 • محدودیتهای حسابرسی
 • ارزیابی
 • اهداف ارزیابی
 • پیش شرطهای ارزیابی مؤثر
 • انواع ارزیابی
 • طرح آزمایشی
 • تحلیل سریهای زمانی
 • مطالعات موردی
 • نظامهای حسابداری
 • انواع نظامهای حسابداری
 • حسابداری نقدی
 • حسابداری نقدی تعدیل شده
 • حسابداری تعهدی تعدیل شده
 • حسابداری تعهدی کامل
 • اتفاق نظر تدریجی
 • تفاوت نظام های حسابداری
 • روابطه ای بین نظامهای حسابداری و نظامهای بودجه ای
 • بودجه های بر مبنای نقدی
 • بودجه بر مبنای تعهدی
 • نمودار حسابها و معین عام
 • دفاتر مالی
 • حسابداری تعهدی
 • درآمدها
 • مخارج در حسابداری تعهدی کامل
 • تعهدات بازنشستگی
 • هزینه کل و مصرف داراییهای ثابت
 • انتقالات یارانه ای
 • بدهی ها
 • دارایی ها
 • کسری بودجه عملیاتی
 • حسابداری تعهدی و مدیریت بودجه
 • بودجه ریزی تعهدی
 • اصلاح نظام حسابداری
 • نقاط ضعف عمده نظام های حسابداری
 • حسابداری بودجه ای نارسا
 • دیون معوق و بدهی ها
 • گزارشدهی غیرشفاف پرداختها
 • سایر نقاط ضعف
 • حسابداری بودجه ای
 • سازمان اداری نظام حسابداری
 • مباحث ویژه
 • حسابداری نسلی
 • اندازه گیری هزینه
 • نظام های اندازه گیری هزینه
 • رابطه اندازه گیری هزینه
 • گزارشدهی
 • اهداف گزارشدهی
 • اصول گزارشدهی
 • گزارشهای اختصاصی و عمومی
 • گزارش‌های اجرای بودجه
 • حساب تخصیص
 • گزارشدهی مالی
 • حداقل شرایط لازم گزارشدهی مالی
 • صورتهای مالی در نظام حسابداری تعهدی
 • پوشش گزارشهای مالی در دولت
 • دستگاه های عمومی غیردولتی
 • گزارش های اداری
 • گزارش هزینه های عمرانی/ سرمایه گذاری
 • نکات اصلی وتوصیه هایی برای اصلاحات
 • نظام های حسابداری
 • حسابداری، و حداقل شرایط لازم آن
 • نظام گزارشدهی
 • توصیه هایی برای اصلاحات
 • حسابداری تعهدی
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارایی حکمرانی
 • تجارت اطلاعات به عنوان خدمت عمومی
 • موانع نوآوری ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات

  مشاهده تصویر بزرگتر