Business-Management

دوره مدیریت بازرگانی عمومی

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

دوره مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی از مهمترین بخش های مدیریت شرکت های تجاری است زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد . فردی که مدیریت بازرگانی یک بنگاه اقتصادی را به عهده می گیرد در جذب مشتریان و عرضه و معرفی صحیح و اصول محصول یا خدمات یک شرکت تلاش می کند و به طور طبیعی مدیر بازرگانی فردی است که نقش اساسی در سود و زیان شرکتها دارد . دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، اداره ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی در زمینه بازرگانی با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.

طول دوره مدیریت بازرگانی : 16 ساعت 

 

سرفصل های آموزشی:

فصل اول – مفاهیم کلیدی در مدیریت

 • تعاریف مدیریت
 • سیرتحولات نظریه های سازمان و مدیریت
 • طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت
 • سطوح مدیریت
 • مهارت های مدیران
 • نقش های مدیریت
 • کارایی و اثر بخشی
 • وظایف مدیران

فصل دوم – اقتصاد خرد و کلان

 • تعریف علم اقتصاد
 • مفاهیم در اقتصاد خرد
 • تقاضا
 • عرضه
 • تعادل
 • کشش
 • نظریه رفتار مصرف کننده با استفاده از روش مطلوبیت
 • تعاریف و مفاهیم در اقتصاد کلان
 • تولید اقتصادی
 • حد و مرز تولید درسیستم‌ حساب‌های‌ ملی‌
 • کالاها
 • خدمات‌
 • ستانده‌
 • مصرف‌ واسطه‌
 • مصرف‌ سرمایه‌‌ی ثابت
 • ارزش‌ افزوده‌
 • مازاد عملیاتی ودرآمد مختلط‌
 • انتقالات‌
 • مالیات‌ها و یارانه‌ها
 • جبران‌ خدمات‌ کارکنان‌
 • مصرف‌ نهایی‌ خانوار
 • مصرف‌ نهایی‌ موسسات‌ غیرانتفاعی‌ درخدمت خانوارها
 • مصرف‌ نهایی‌ دولت‌
 • تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت ناخالص‌
 • تغییر موجودی‌ انبار
 • صادرات‌ و واردات‌
 • ارزش‌ گذاری‌
 • ستانده احتسابی واسطه‌گری‌های مالی (FISIM)
 • ستانده بیمه‌
 • محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده ناخالص
 • طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ استاندارد کلیه‌ی‌ رشته‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌
 • سیستم‌ حساب‌های‌ ملی (SNA )‌
 • کاربرد سیستم‌ حساب‌های‌ ملی‌
 • حساب‌های منطقه‌ای
 • اصول کلی حساب‌های منطقه‌ای
 • قلمرو منطقه‌ای‌

فصل سوم  – مفاهیم بازاریابی

 • آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیتهای بازاریابی
 • آشنایی با بازارهای مورد نظر
 • شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار
 • شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی و عواملی که بر محیط بازاریابی موثر هستند
 • شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید
 • شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی
 • شناسایی اصول عوامل تکنولوژی
 • شناسایی اصول محیط حقوقی و سیاسی
 • شناسایی اصول محیط فرهنگی
 • شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار
 • آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن
 • شناسایی اصول تجزیه و تحلیل بازار رقبا
 • شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف
 • برنامه‌ریزی یک مسیر پایدار براساس چشم‌انداز و اهداف
 • شناسایی اصول نحوه بازاریابی در خرده فروشی و عمده فروشی

فصل چهارم – روش تحقیق در مدیریت

 • چرا مدیران باید از تحقیق آگاهی داشته باشند؟
 • متغیر چیست؟
 • انواع متغیرها
 • رابطه بین متغیرها
 • انواع روش تحقیق
 • انواع طرح های تحقیقی
 • آزمایش های علت و معلولی
 • آزمون تعقیبی شفه
 • آزمون تعقیبی توکی
 • آزمون تحلیل واریانس ANOVA
 • آزمون (خی دو )
 • آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف(kolmogorove _ smirnov test)
 • آزمون یو مان- ویتنی(Mann _Whitney U )
 • آزمون ویلکاکسون ( test wilcoxon)
 • آزمون فریدمن(Friedman)
 • مدیر و محققان مشاور
 • ارتباط مدیر با محققان مشاور
 • مراحل انجام یک پژوهش

  مشاهده تصویر بزرگتر