Government-employees

دوره قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

800,000 تومان

شهریه دوره :

برای فعال سازی رمز پویا میتوانید راهنمای فعال‌سازی رمز پویا را مطالعه نمایید.

توضیحات

عنوان دوره آموزشی: قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی

یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیت های فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاه ها و موقعیت ها و مقام ها ذاتاً مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیت ها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت میباشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین راقانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسائل فوق باعث گردیده که قوای مقننه خیلی کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیت ها و تضیقاتی قائل شود. از جمله قانونگذار در سال 1337 اقدام به تصویب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی کشوری را تصویب نمود که براساس آن کارمندان دولت از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور ممنوع گردیدند.

 تعداد ساعت آموزشی: 8 ساعت

سرفصل ها:

-مقدمه
-اهداف قانونگذار
-افراد و اشخاص موضوع لایحه
-نوع معاملات
-ضمانت اجراء

  مشاهده تصویر بزرگتر