کارمندان دولت

  • 14 سپتامبر 2020 - 15:43

ویژه کارمندان آموزش و پرورش

شرکت پارس پندار نهاد

کد دوره های مجازشرکت پارس پندار نهاد

کد دوره های معادل فراگیران دولتی :

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها٪ با کد 91301834 (8 ساعت )
اقتصاد خانواده موحد٪ با کد 91301848 (4 ساعت )
تجارت الکترونیکی٪ با کد 91400863 (6 ساعت )
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف٪ با کد 93101820 (8 ساعت )
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده٪ با کد 93101309 (8 ساعت )
سازمان جهانی تجارت (OTW) ٪ با کد 93101819 (4 ساعت )
کارآفرینی٪ با کد 93000921 (6 ساعت )
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن٪ با کد 91400721 (6 ساعت )
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت٪ با کد 91303813 (8 ساعت )
حمایت از کالای ایرانی با کد 99506585 (16 ساعت )
قوانین ، آیین نامه ها و مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش (ز) با کد 99505897 (8 ساعت )
شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا٪ با کد 91301323 (4 ساعت )
اقتصاد مقاومتی (1)! با کد 93101826 (12 ساعت )
اقتصاد آموزش و پرورش!× با کد 91301247 (24 ساعت )
سواد مالی و نقش آن در زندگی بهتر با کد 99505910 (24 ساعت )
مدیریت مالی در مدرسه× با کد 91401523 (24 ساعت )

…………………………………………………………….

کد دوره های معادل فراگیران غیر دولتی :

آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها٪ با کد 91301834 (8 ساعت )
اقتصاد خانواده موحد٪ با کد 91301848 (4 ساعت )
تجارت الکترونیکی٪ با کد 91400863 (6 ساعت )
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف٪ با کد 93101820 (8 ساعت )
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده٪ با کد 93101309 (8 ساعت )
سازمان جهانی تجارت (OTW) ٪ با کد 93101819 (4 ساعت )
کارآفرینی٪ با کد 93000921 (6 ساعت )
بهره وری و تکنیک های اندازه گیری آن٪ با کد 91400721 (6 ساعت )
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت٪ با کد 91303813 (8 ساعت )
حمایت از کالای ایرانی با کد 99506585 (16 ساعت )
قوانین ، آیین نامه ها و مقررات امور بیمه در آموزش و پرورش (ز) با کد 99505897 (8 ساعت )
شناخت دانش و پیشرفت های روز دنیا٪ با کد 91301323 (4 ساعت )
اقتصاد مقاومتی (1)! با کد 93101826 (12 ساعت )
اقتصاد آموزش و پرورش!× با کد 91301247 (24 ساعت )
سواد مالی و نقش آن در زندگی بهتر با کد 99505910 (24 ساعت )
مدیریت مالی در مدرسه× با کد 91401523 (24 ساعت )

نمونه گواهینامه ویژه کارمندان آموزش و پرورش

گواهینامه فارسی کارمندان دولت مرکز پارس